Zásady ochrany osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť AvA tour plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme, ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ
PaedDr. Jana Palenčárová, PhD. AvA tour, Pádivého 690/13, 911 01 Trenčín, IČO: 52139352, zápis v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-42461 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Kontaktné údaje: tel. +39 3515 747 808, e-mail: japa@avatour.sk

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely, právny základ spracúvania osobných údajov a doba uloženia osobných údajov

a) Sprostredkovanie predaja zájazdu, objednávka služieb/tovaru a uzatvorenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov
Na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy o zájazde, príp. sprostredkovateľskej zmluvy (ďalej len „Zmluva“), zabezpečenia všetkých služieb vyplývajúcich zo Zmluvy vrátane uzatvárania poistných zmlúv, sú spracúvané osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na riadne plnenie Zmluvy. Na uvedený účel sú spracúvané: (i) identifikačné údaje fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), najmä akademický titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, rodné číslo, údaje o dokladoch totožnosti a cestovných dokladoch, príp. číslo vodičského preukazu, podpis; (ii) kontaktné údaje, najmä poštová adresa, telefónne číslo, e mailová adresa; (iii) údaje o zdravotnom stave, najmä informácie o zdravotných obmedzeniach v súvislosti s plnením Zmluvy; (iv) platobné údaje súvisiace s platbou za službu alebo tovar; (v) údaje o ďalších osobách, najmä údaje o rodinných príslušníkoch dotknutej osoby (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo); (vi) elektronické identifikátory, najmä užívateľské meno a IP adresa zariadenia, ktoré sú spracúvané v súvislosti s objednávaním zájazdu prostredníctvom elektronického portálu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník), alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je aj plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, najmä zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sú získavané priamo od zákazníka, prípadne od spolucestujúceho alebo rodinného príslušníka dotknutej osoby. Bez poskytnutia osobných údajov zákazníka, nie je možné uzatvoriť predmetnú zmluvu. Doba uchovávania údajov: do ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu; po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku; do doby stanovenej osobitnými predpismi.

b) Účtovné a daňové účely
Na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa sú osobné údaje spracúvané v rozsahu stanovenom príslušnou legislatívou, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis. Doba uchovávania údajov je stanovená osobitnými predpismi.

c) Reklamačné konanie
Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie prípadných reklamácií služieb dodaných zákazníkovi, súvisiacej komunikácie a vedenie evidencie reklamácií. Spracúvanými osobnými údajmi sú: titul, meno, priezvisko a adresa zákazníka.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis, najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doba uchovávania údajov je do ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku alebo do doby stanovenej osobitnými predpismi.

d) Marketingová komunikácia so zákazníkom
Na účely priameho marketingu, prostredníctvom zasielania informácií o zľavách, novinkách, akciových ponukách a pod. Prevádzkovateľ môže spracúvať meno, priezvisko a kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) zákazníka.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora predaja poskytovaných služieb. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek ukončiť zasielanie newslettera odhlásením sa z jeho odberu. Odhlásenie je možné uskutočniť: a) prostredníctvom webovej stránky Prevádzkovateľa a to kliknutím na odkaz „Odhlásiť sa z newslettera“ a vložením svojej e¬ mailovej adresy; b) prostredníctvom odkazu umiestneného v spodnej časti newslettera; alebo c) kontaktovaním Prevádzkovateľa na kontaktnej e-mailovej adrese. Doba uchovávania údajov je 5 rokov po ukončení spolupráce so zákazníkom.

e) Ochrana právnych záujmov
Na účely ochrany právnych nárokov a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa, keď Prevádzkovateľ uplatňuje nároky voči zákazníkovi alebo tretím osobám, alebo keď sa Prevádzkovateľ bráni proti nárokom uplatneným zákazníkom alebo tretími osobami, a to mimosúdnou, súdnou či exekučnou cestou. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je záujem Prevádzkovateľa na ochrane svojich práv a záujmov, teda na vymáhaní nárokov Prevádzkovateľa voči tretím osobám a na zaistení obrany Prevádzkovateľa proti nárokom uplatneným voči nemu. Doba uchovávania údajov je do ukončenia plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku alebo do doby stanovenej osobitnými predpismi.

f) Zasielanie noviniek formou newslettera
U dotknutých osôb, ktoré nie sú zákazníkmi Prevádzkovateľa, môže byť na marketingové účely spracúvaná e mailová adresa, a to len na základe poskytnutého dobrovoľného súhlasu záujemcu o informácie (dotknutej osoby). Zasielanie noviniek spočíva v doručovaní informácií a ponúk služieb z oblasti cestovného ruchu formou elektronického newslettera.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutý súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie jej osobných údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Doba uchovávania údajov je 5 rokov alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

g) Elektronický kontaktný formulár
Na účely komunikácie so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi Prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na webovej stránke Prevádzkovateľa, sú spracúvané osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, číslo telefónu a e-mailová adresa dotknutej osoby (dopytujúceho). Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom a potenciálnym zákazníkom prostredníctvom elektronického komunikačného kanála. Doba uchovávania údajov je 2 roky od zaslania dopytu.

h) Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach
Na účely podpory predaja produktov a služieb Prevádzkovateľa a využitie prostredia sociálnych sietí ako komunikačného kanála so zákazníkom, resp. potencionálnym zákazníkom, Prevádzkovateľ spravuje svoje profily na sociálnych sieťach (Facebook a Instagram). Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom je najmä zvyšovanie záujmu o produkty a služby Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú uchovávané do momentu odstránenia príspevku zo sociálnej siete dotknutou osobou, odstránenia príspevku Prevádzkovateľom, príp. do namietania spracúvania údajov na uvedený účel dotknutou osobou alebo do doručenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie jej osobných údajov z profilu Prevádzkovateľa.

i) Zabezpečenie funkčnosti a zlepšovania výkonu webovej stránky
Na účely zaistenia funkčnosti webovej stránky Prevádzkovateľa a zvyšovania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom webovej stránky, Prevádzkovateľ môže spracúvať tzv. súbory cookies. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú v zariadení z ktorého sa pristupuje na webovú stránku. Tieto súbory cookies nám pomáhajú, napr. identifikovať Vás pri opätovných návštevách, evidovať prípadné poruchy našej webovej stránky a prispôsobovať pre vás obsah nášho webu podľa vašich preferencií.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zaistenie funkčnosti webovej stránky a na základe štatistických údajov zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Doba uchovávania údajov je počas prevádzkovej doby webového portálu.

Zdroje osobných údajov
Osobné údaje sú získavané najmä v súvislosti s objednávkou zájazdu alebo služby, uzatvorením a plnením zmluvy alebo údaje sú získavané v súvislosti s využívaním informačných systémov Prevádzkovateľa. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutej osoby (zákazníka), prípadne od inej osoby, ktorá je osobné údaje oprávnená poskytnúť. Osobné údaje môžu byť získavané taktiež od obchodných partnerov Prevádzkovateľa v súvislosti s finančnými operáciami (platobné portály, banky) alebo iným plnením vyplývajúcim zo zmluvy.

Príjemci osobných údajov
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa.
Medzi zmluvných partnerov patria spoločnosti:
– partnerské cestovné agentúry a kancelárie Prevádzkovateľa. Tieto partnerské cestovné agentúry a kancelárie majú pri spracúvaní osobných údajov postavenie samostatných prevádzkovateľov;
– tretie strany, ktoré zaisťujú dodatočné služby k zájazdu alebo službe;
– zmluvný partner v oblasti účtovníctva;
– správca IT systémov Prevádzkovateľa.

Osobné údaje môžu byť poskytované aj iným subjektom, ak právo alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov vyplýva z právnych predpisov, alebo ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika
Prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretej krajiny neuskutočňuje a však partnerské cestovné agentúry a kancelárie, v určitých prípadoch, môžu zasielať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín (najmä v súvislosti s plnením zmluvy o zájazde a poskytovanými službami v rámci zájazdu). Tieto partnerské cestovné agentúry a kancelárie majú pri spracúvaní osobných údajov postavenie samostatných prevádzkovateľov a teda osobitne zodpovedajú za ochranu osobných údajov. Bližšie informácie možno nájsť na webových stránkach konkrétnej cestovnej agentúry alebo kancelárie alebo ich kontaktovaním osobne, príp. písomnou formou.

Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov nasledovné práva:

Právo odvolať súhlas
V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na e mailovej adrese Prevádzkovateľa alebo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa požiadavky dotknutej osoby, avšak právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)
Ako dotknutá osoba máte právo aby Prevádzkovateľ vymazal Vaše osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
– odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého Prevádzkovateľ Vaše osobné údajov spracúva a ak neexistuje iný právny dôvod pre spracúvanie osobných údajov;
– budete namietať spracúvanie osobných údajov a zároveň neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo budete namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom;
– osobné údaje sa spracúvajú nezákonne ;
– dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti stanovenej právnym predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;
– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa nariadenia GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak:
– namietate správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
– spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade s legislatívou a namiesto vymazania požiadate o obmedzenie ich použitia;
– Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy tieto údaje potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov;
– namietate spracúvanie osobných údajov v osobitných situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie). Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste Prevádzkovateľovi poskytli, a ktoré spracúva na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania. Máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov priamo k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Právo na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných osôb.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva zaslaním e-mailu na adresu japa@avatour.sk alebo v poštovom styku na adresu: PaedDr. Jana Palenčárová, PhD., Pádivého 690/13, 911 01 Trenčín, Slovenská republika.

error: Content is protected !!